บทที่ 1.2 เรื่อง การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา

Back to: วิทยาการคำนวณ ม.1 > หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม