บทที่ 6.2 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Preview

จุดประสงค์การเรียนรู้

คำอธิบายสาระสำคัญมาตราฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

กิจกรรม

คำว่า Hello แต่ละตัวมีรูปแบบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผู้เขียนแต่ละคนมี
จากตัวอย่างจะเห็นรายละเอียดที่แตกต่างกัน เช่น รูปแบบอักษร (Font) มีลักษณะ คือ ตัวพิมพ์เล็ก , ตัวพิมพ์ใหญ่ , ขีดเส้นใต้ , ตัวเอียง , สี

วิทยาการคำนวณ ม.1

Lesson tags: ม.1, วิทยาการคำนวณ
Back to: วิทยาการคำนวณ ม.1 > หน่วยที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปรอดภัย