แต่งเพลงแนวๆในสไตร์ที่ชอบ ด้วย Punk-O-Matic 2

Punk-O-Matic เป็นเกมส์ดนตรีที่ต้องกดตามจังหวะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้น ตัวเกมส์ยังให้เราสร้างสรรค์ดนตรีได้ใหม่ ทั้งกีต้า กลอง สามารถที่จะมาเพลงได้ตามจินตนาการ

วัดใจ (Vat Jai) – Silly Fools (Punk-O-Matic 2 Version.) by Dark Zenith GamerTv.
แหล่งที่มา http://www.youtube.com/watch?v=oV6l0NBx7HI


การเข้าสูห้องดนตรี

ขึ้นตอนที่ 1 ใส่ชื่อวงดนตรี ( ใส่ตามชอบเลย )

ขั้นตอนที่ 2 เลือก FREE MODE ( โหมดนี้ไว้แต่งดนตรีโดยเฉพาะ )

ขั้นตอนที่ 3 เข้าสู่ห้องดนตรีเรียบร้อย ( เตรียมตัวจัดเต็ม )


แนะนำเครื่องมือ

  • หมายเลข 1 ปิด/เปิด เครื่องดนตรี
  • หมายเลข 2 ช่อง Timeline ใส่โน๊ต
  • หมายเลข 3 สร้างเพลงใหม่
  • หมายเลข 4 เล่นดนตรี
  • หมายเลข 5 GET DATA รับรหัสเนื้อเพลง , LOAD DATA ใส่รหัสเนื้อเพลง
  • หมายเลข 6 สร้างชื่อเพลง

ตัวอย่างดนตรีมันๆ 

กดปุ่ม LOAD DATA แล้วนำรหัสนี้ไปใส่เลยครับ 

ผู้แต่ง : BlaZonGame32HaD

(Tears of the Sun)-ddu-ccEcBcE cBcw-gbI-gbP-gcEcBcE-abY-gcz-c bL-gbL-bba-bba-bba-bdg-bdpdndg -bdn-bdp-bdg-edndpdj-fcEcBcE-a bI-gbP-gcw-gbIcz-bdg-bdn-bdg-b at-gdg-Z-Z-Z-Z-Z-C,-dlO-ccH-cc D-cdp-ceu-ccD-cdp-ccD-cck-ccE- cbS-cev-ccD-bdp-ccD-cdw-bcK-ad w-ccS-ddE-bdE-bcS-bfv-big-biKj oig-bjD-ajo-aiK-ccD-cdp-ceu-cd p-ccD-cfg-ccD-cfv-bcS-beJ-bfv- gcS-Z-Z-Z-Z-Z-C,eZ-geP-ceN-cdA -cea-ceN-cdA-ccn-cen-ceN-cea-c dA-ceN-bdA-cbN-ccs-bbS-adF-ceX -ddK-bdK-beX-bdK-bdk-bdKekdk-b ex-aek-adK-ceN-cdA-cea-ceN-cen -cdA-ceN-cdK-beX-bdk-bdK-gbX-Z -Z-Z-Z-Z-C,-dlN-cjXjeiAhWjUjbi xhTixhTixjbjqixjbixhTmhixjqhTj qixhTjb-aix-ahT-cjrjciy-ajriyj c-akzjriyhUixjbhTjq-ajb-aix-ah T-ahZ-biD-ajhhZ-bif-biJjnif-bj C-bjn-biJ-f!!-gpm-clcixhTjbjqh Tjbix-ahT-ajb-ajq-aix-ahT-alc- ajb-ahT-aix-biJ-bkg-bjC-bjR-gc Q-Z-Z-Z-Z-Z-C

ผู้แต่ง : PixilatedPunk

(Laminate)-dcI-acI-acz-acz-acE -acE-acB-acC-aad-gag-gdg-cdg-a cC-aac-gaa-gac-gaa-gac-gaa-gad -gag-gdg-cdg-cdg-adgdgdg-cax-g ax-gac-gaa-gac-gaa-gad-gag-gac -gag-gdg-adgds-Z-Z-Z-Z-x,-hih- gez-ciP-cjC-cdl-adX-aez-ceH-ce u-ciP-cjC-aju-adl-adX-aey-ciP- cjC-aju-adl-adX-aey-ciP-cjC-aj u-adl-adX-aey-ciP-cjC-aju-adl- adX-aey-ceJ-gcg-abNbbeJ-cey-ce y-ccg-abNbbey-cey-cey-ccg-abNb bey-cey-cey-ccg-abNbbey-cey-ce y-ccg-abNbbey-cey-cey-ccg-abNb bey-ceJ-aeH-Z-Z-Z-Z-y,-ldg-cdd -cdP-cex-cck-acK-add-cdj-cda-c dP-cex-aeq-ack-acK-adc-cdP-cex -aeq-ack-acK-adc-cdP-cex-aeq-a ck-acK-adc-cdP-cex-aeq-ack-acK -adc-cdk-gbx-abkaKdk-cdc-cdc-c bx-abkaKdc-cdc-cdc-cbx-abkaKdc -cdc-cdc-cbx-abkaKdc-cdc-cdc-c bx-abkaKdc-cdc-cdc-cbx-abkaKdc -cdk-adj-Z-Z-Z-Z-y,ih-cia-cia- cia-chX-cjX-cju-ciP-ajt-ajY-ch W-chX-cjX-ajZ-aju-ciP-ajt-ajY- cjX-ajZ-aju-ciP-ajt-ajY-cjX-aj Z-aju-ciP-ajt-ajY-cjX-ajZ-aju- ciP-ajt-ajY-chW-ccH-cbV-abC-ah W-chW-ccH-cbV-abC-ahW-chW-ahY- acI-cbV-abX-ahX-chW-ahY-acI-cb V-abX-anX-chW-ahY-acI-cbV-abX- ahX-chW-ahY-acI-cbV-abX-anX-ci f-Z-Z-Z-Z-A


การสร้างไฟล์เพลง MP3

ขั้นตอนที่ 1 ดับเบิลคลิก POMConverter


ขั้นตอนที่ 2 ใส่รหัสดนตรี แล้วกด Convert


ขั้นตอนที่ 3 เพลงจะถูกเก็บใน โฟลเดอร์ exportedSongs


ดาวน์โหลด


แหล่งข้อมูล